Regionaal

Gemeenten moeten over voldoende bestuurskracht beschikken om de taken voor hun inwoners goed te kunnen uitvoeren. Veel gemeentelijke taken hebben een regionaal karakter. Daarom zullen gemeenten steeds meer moeten samenwerken om deze gemeentegrensoverschrijdende opgaven goed op te kunnen pakken.

Het past bij de rol van een provincie om vooral het regionaal belang te behartigen en in te zetten op versterking van de regionale bestuurskracht. Bovendien sluit dit goed aan bij de rol die het rijk verwacht van provincies ten aanzien van gemeentelijke samenwerking en gemeentelijke herindeling: stimuleren dat er in regionaal verband zorgvuldig wordt gekeken naar verschillende varianten om bestuurskracht te versterken. In het beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ wordt uiteengezet op welke manier de provincie gemeenten kan helpen. Om gemeenten hierbij ook financieel te kunnen ondersteunen, is de ‘Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2017’ vastgesteld. Kijk voor meer informatie bij Subsidieregelingen.

Aanspreekpunt voor gemeenten voor bestuurskracht per regio
Regio Contactpersoon
Amsterdam Jurgen van der Wal
Kop van Noord-Holland Marleen den Haak
West-Friesland Marleen den Haak
Alkmaar Marleen den Haak
Zuid-Kennemerland Jurgen van der Wal
IJmond Jurgen van der Wal
Amstelland-Meerlanden Jurgen van der Wal
Zaanstreek-Waterland Marleen den Haak
Gooi en Vechtstreek