Blazen en het meel….

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

 

Hopelijk vlotten de coalitie-onderhandelingen in uw gemeente, en kunnen de nieuwe colleges (ruim) voor het zomerreces aan de bak. Dan staat alles weer op de rails.

En dat hebben we hard nodig om grote uitdagingen te lijf te gaan: de opvang van Oekraïners en vluchtelingen, de energietransitie en duurzaamheid, de woningbouwopgave, de jeugdzorg, de stikstofproblematiek,  enz. enz.

In dat verband worden we als gemeenten (door het Rijk) in een lastige positie geplaatst. Al de bovengenoemde zware opgaven dienen door ons uitgevoerd te worden, waarbij rijksmiddelen (deels) ontbreken.

Daarom zet de VNG de afgelopen 2 jaar sterk in op voldoende financiële compensatie voor de gemeenten. Maar daarnaast is ook meer slagkracht nodig, door minder verstikkende rijksregels m.b.t. deze opgaven.

Een voorbeeld:

Als de Minister voor Wonen stelt dat de gemeenten méér moeten bouwen, én op een niveau van 100.000 woningen per jaar moeten komen, dan lukt dat nooit als er steeds additionele rijksregelingen komen die dit onmogelijk maken: stikstof-eisen, niet of beperkt bouwen in buitengebieden, infra- en milieu eisen, enz.

Deze eisen van het Rijk nemen met de dag toe, en het is een wonder dat er op die manier überhaupt nog bouwwerken tot stand komen in Nederland.

Ik zeg niet dat deze randvoorwaarden onzinnig zijn, maar wijs erop dat het, met de opstelsom van deze randvoorwaarden, onredelijk is om van de gemeenten eisen dat ze de bouwproductie opschroeven tot 100.000 per jaar. Het is:  ‘blazen en het meel in de mond willen houden’. En dat geldt ook voor andere opgaven.

Het is goed dat wij als VNG en VNHG deze discussie aan de orde stellen: dus niet alleen geld, maar ook overige voorwaarden creëren opdat wij als gemeenten deze grote opgaven kunnen volbrengen.

Openheid en transparantie

Sjaak Vriend was raadslid en is vanaf 16 mei raadsgriffier in Hollands Kroon

 

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. De Woo is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid.

Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom  dat niet kan. De wet geeft ook aan welke belangen moeten of kunnen leiden tot geheimhouding. Denk aan belangen als de veiligheid van de staat, vertrouwelijke bedrijfsgegevens, overheidstoezicht, opsporing van strafbare feiten, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, financiële belangen of onevenredige benadeling.

Voor wat betreft de passieve openbaarheid (de verzoeken aan een bestuursorgaan om informatie openbaar te maken) treedt de wet direct in werking. In essentie verschilt de wet op dit onderdeel niet zoveel van de huidige Wob.

Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van in de wet aangewezen informatie. En dat kan worden gezien als een wezenlijke verandering (echter afhankelijk van de huidige praktijk in uw gemeente).

Het verplicht actief openbaar maken van door de wet aangewezen informatie maakt het nodig weer eens goed na te denken over wat nu eigenlijk openbaar is. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat documenten of informatie door het college vertrouwelijk met de gemeenteraad wordt gedeeld. Is het dan niet openbaar? Je zou het denken, maar als je naar de wetgeving kijkt, is die conclusie niet te trekken.  De Gemeentewet kent een uitgebreide regeling over het opleggen van geheimhouding. Geheimhouding is aan de orde, indien de eerder genoemde belangen zich verzetten tegen openbaarheid. Als het college met de gemeenteraad in documenten informatie deelt die gelet op die belangen geheim moet blijven, moet zij aan de raad geheimhouding opleggen. Die geheimhouding moet door de raad worden bekrachtigd in de eerstvolgende raadsvergadering. Anders vervalt de geheimhouding.

Geheime stukken zullen niet actief openbaar worden gemaakt. Maar  voor zogenaamde vertrouwelijke stukken, die volgens de Woo openbaar gemaakt zullen moeten worden, geldt die wettelijke verplichting in mijn ogen in beginsel dus wel.  Deze nieuwe wettelijke verplichting maakt het dus noodzakelijk om binnen de gemeente nog eens goed te bezien of op juiste wijze toepassing wordt gegeven aan de geheimhoudingsregeling. De wet kent tenslotte geen vertrouwelijke stukken. Ook hoe u hiermee als raadslid moet omgaan is van belang. Informatie onder geheimhouding mag u niet met anderen delen. Doet u dat toch, dan pleegt u een strafbaar feit. Voor vertrouwelijk verstrekte informatie geldt dat dus m.i. in principe niet.

Welkom bij de VNHG

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

..

Op de eerste plaats de hartelijke felicitaties voor alle gekozen raadsleden. Een aantal van u is voor de eerste keer gekozen, en dat is een reden voor een extra hartelijk welkom van onze vereniging aan u.

Onze vereniging mag jaarlijks vele raadslieden ontvangen bij seminars, webinars, verenigingsactiviteiten en werkbezoeken. In ons bestuur heeft Lars Ruiter zitting, net herkozen (jong!) raadslid in Hollands Kroon. Hij is ook lid van het team dat jaarlijks de raadsledenconferentie organiseert, dit jaar op 14 mei, samen met de Vereniging van Raadsleden. Binnen onze netwerk-vereniging doen wij veel aan kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, naast natuurlijk het (gezellige) netwerken.

Dus: doe mee aan onze activiteiten !

Daarnaast bezetten wethouders, raadsleden en burgemeesters uit Noord-Holland posities in de landelijke VNG-Commissies en -bestuur. De vacatures worden hiertoe binnenkort opengesteld, dus meld u aan! Als commissielid hebt u invloed en kunt u het geluid vanuit uw gemeente en regio laten doorklinken.

Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (dit jaar op vrijdag 2 september) is er aandacht voor het werk van de Noord-Hollandse commissie- en bestuursleden en ruimte voor het gesprek tussen de commissieleden en hun collega’s.  Onze Noord-Hollandse stem wordt daardoor goed gehoord, en dat moeten we zo houden.

Ondertussen wordt hard geformeerd in al onze gemeenten. Wij wachten derhalve op de benoemingen van wethouders.

En daarnaast gaat het besturen gewoon door. De ene crisis was nog niet afgelopen, of de andere opgave diende zich aan: de opvang van Oekraïners, samen met de opvang van asielzoekers. En dan blijkt net als bij  de corona-crisis waartoe we met z’n allen in staat zijn: in korte tijd duizenden opvangplaatsen met onderwijs, gezondheid en welzijn uit de grond stampen, samen met onze inwoners. Als het moet, kan het in Nederland, ook zeker in Noord-Holland.

Maar we zijn er nog niet. Deze goede resultaten tot nu toe geven echter extra power en enthousiasme. En we zien voor wie we het doen: medemensen in nood en diepe ellende.

Dan zetten wij vanzelfsprekend een extra tandje bij.

Raad voor vier jaar raad

Arianne de Wit(CDA)  is raadslid in Heemstede

Voor mij start de tweede periode als raadslid voor het CDA in Heemstede. De eerste weken zijn spannend. Waar begin je? Alles is nieuw; je agenda loopt voller en voller, de eerste dringende dossiers branden digitaal op je bureau, de eerste commissievergaderingen staan geagendeerd. Wat te doen?

Mijn advies: Zet een stap terug en bedenk waarom jij je kandidaat hebt gesteld. Wat was je doel. Wat vind jij belangrijk? En vanuit die gedachte ga je je agenda ordenen en probeer je je nieuwe werkzaamheden in te passen in het schema dat er al was, zoals gezin, werk, sport en familie. Waar vind je om je voor te bereiden? Dit heeft mij de afgelopen vier jaar in staat gesteld alle ballen in de lucht te houden.

Dan is het zo ver: Je gaat je eerste vergadering voorbereiden. Wat wordt er van je verwacht? Moet je instemmen, een zienswijze geven of is een stuk slechts ter informatie? Gelukkig kan de griffie je hier heel goed bij ondersteunen, en maak gebruik van deze kennis. De griffie is er voor de raad, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Daarom is het ook belangrijk dat de gemeenteraad voldoende investeert in de griffie, ook al heb je het gevoel dat iedere euro aan de inwoners moeten worden besteed. Als je als raad kwaliteit wil leveren, moet je zorgen voor goede ondersteuning.

Je weet nu wat je doel is, je hebt je werk geordend in prioriteit en je weet wat er per stuk van je verwacht wordt. Maar ja, wat dan? De gouden tip die mij de afgelopen jaren heeft geholpen is: Lees kort het stuk door, bepaal de essentie en leg het weg. Later overdenk je wat jij belangrijk vindt op dit onderwerp. Dat is het onderwerp waar je naar gaat zoeken in het stuk. Een voorbeeld: een bouwproject in jouw dorp, wat vind jij belangrijk? De bouwhoogte. Die mag niet hoger zijn dan x meter. Dat is dan waar je naar gaat zoeken in het stuk. Kan je het niet vinden? Dan kan je daar je vraag overstellen.

Vanuit vertrouwen in jezelf, je mede raadsleden, het college en bovenal de inwoner ga je zo je weg vinden in de papierwinkel die hoort bij het raadslidmaatschap. Een bijzondere positie in je eigen woonomgeving. Ik kijk ernaar uit om mij de komende vier jaar in te zetten zodat mijn dorp een prettig dorp blijft om in te wonen, werken en recreëren.

Goed getimed, VNG

Han ter Heegde is voorzitter van de VNHG en burgemeester van Gooise Meren

..

De ALV van de VNG in januari was naar mijn mening een hele productieve en hij was “just in time”.

We konden als gemeenten meteen reageren op het nieuwe regeerakkoord. De regering in aanwezigheid van de nieuwe minister van BZK weet nu precies de inzet van ons, zeker op de lastige dossiers Jeugdzorg en voeding van het Gemeentefonds. Ook voor de herverdeling van het Gemeentefonds hebben we om betere onderbouwing c.q. aanpassing verzocht. Nu afwachten wat de reactie zal zijn. Voor het kabinet moet het duidelijk zijn dat de rek er bij de gemeenten uit is.

Daarnaast konden we, één dag voor de kabinetsbeslissingen over versoepelingen van de coronamaatregelen,  de gevoelens uit de samenleving duidelijk poneren. Soms heb ik het idee dat men op dit punt bij het rijk, en zeker in de toppen van de departementen, wereldvreemd is. En dan zijn dit soort signalen van ons, op het goede moment gegeven, van cruciaal belang. De regering heeft deze mijns inziens goed opgepakt. Ook dat moet worden gezegd.

 

Langzamerhand gaan we richting de raadsverkiezingen in maart. De voorjaarsnota’s zullen in verband daarmee naar verwachting beleidsarm zijn. Eigenlijk kan dat niet, want de grote maatschappelijke opgaven gaan gewoon door, inclusief de zorgen daarover: de woningmarkt, de stikstofproblematiek, de energietransitie, etc. De druk op deze complexe dossiers, zowel op inhoud als vanwege de maatschappelijke reacties,  wordt steeds groter. De kool en de geit sparen kan niet (langer).

Dat ligt binnenkort op het bord van de, deels nieuwe, raadsleden en wethouders.

Allereerst is het dan zaak goede verhoudingen te creëren,  waarin men elkaar over en weer wat gunt. En waarbij er ook durf is om lastige zaken te beslissen. Constructieve oppositie is daarbij nodig, maar ook de wetenschap dat de democratische meerderheid uiteindelijk beslist.

Wij kunnen als politici aan de soms gepolariseerde samenleving laten zien, dat er constructief tot besluitvorming wordt gekomen, ondanks soms grote verschillen van inzicht. Met andere woorden: wij moeten het goede voorbeeld geven, om ook de polarisatie in de maatschappij te verminderen. Dit is een belangrijk en essentieel cultuuraspect voor nieuwe raden en colleges, naast alle inhoudelijke onderwerpen. Leg daarvoor de basis in de periode van de campagnes.

Ik wens u plezier en succes in de komende maanden, maak er feestje van de lokale democratie van, want dat is het!  En geniet er dus van!

Gestold wantrouwen, die dikke coalitieakkoorden!

John Does is wethouder in Dijk en Waard

Waarom duren onderhandelingen vaak zo lang en waarom is de ene gemeenteraad constructiever dan de andere? Deze vraag heeft mij in de tijd dat ik mij in de lokale politiek begeef vaak bezig gehouden. Terwijl we over veel belangrijke zaken nauwelijks van mening verschillen. We willen allemaal een veilige gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om het snel eens te zijn zou je denken.

Op alle niveaus wordt er stevig geklaagd over het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Dat gebrek aan vertrouwen wordt nog eens extra aangewakkerd als partijen van mening zijn veel tijd te mogen besteden om tot een agenda te komen voor een nieuwe periode. Een raadsperiode is slechts vier jaar, het is daarom van belang om snelheid te maken. Veel vraagstukken kunnen niet lang wachten: de woningmarkt, klimaatadaptatie, energie, jeugdzorg en WMO zijn nog maar enkele voorbeelden daarvan. Er is behoefte aan snelle stevige bestuurlijke inzet.
Het ligt voor de hand om beleidsvoornemens waarover coalitiepartijen het makkelijk eens worden in een akkoord op te nemen om daadkracht uit te stralen. Partijen die zich voornemen om een beknopt akkoord te schrijven kunnen zich beter beperken tot die beleidsvraagstukken waarover verschil van inzicht zou kunnen ontstaan. En alles wat al goed gaat of waar je het toch al over eens bent hoeft niet opnieuw te worden onderhandeld en beschreven.

De uitdaging om tot consensus te komen neemt toe met de complexiteit van de actuele beleidsvraagstukken en de aard van de urgente beleidskwesties. Daarom moet er een behoorlijke mate van vertrouwen zijn tussen de coalitiepartners. Mijn tip: werk vooral aan de onderlinge relatie, het vertrouwen dat je samen er de schouders onder wilt zetten. Niet alleen na de verkiezingen, maar continue. En focus op hetgeen je bindt, waar je gezamenlijke belangen vindt.

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Dijk en Waard heeft dit op 24 november al plaatsgevonden. Voor de derde keer was de DOP de grootste. Nog op de dag van de verkiezingen riep ik dat er voor kerst een coalitieakkoord en een college zou zijn. Deze belofte kon ik met een gerust hart doen (eigenlijk vond ik een maand al lang) vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat elke zetel in de raad wordt bemenst door raadsleden die het beste willen bieden aan de samenleving. En ik had mijn onderhandelingsprogramma al klaar liggen, inclusief de afspraken (in potlood) in de agenda van de informateur. Veel succes!

Uit de VNG-commissie financiën

Harry Rotgans is wethouder Purmerend en lid van de VNG-cie financiën

Ik zou wensen dat wij het nieuwe jaar iets positiever zouden kunnen beginnen als het gaat om de gemeentelijke financiën. En dan vooral het gemeentefonds. In de VNG commissie Financiën is dat fonds een telkens terugkerend onderwerp van gesprek. Want net als het lijkt dat VNG en kabinet op de goede weg zijn komen er weer signalen van de formatietafel die somber stemmen.

Zo lijkt het erop dat de opschalingskorting in 2026 weer terugkomt, dat de financiën Jeugd over een aantal jaren weer teruggaan naar de 300 mjn van 2020 en dat 1,5 mrd moet komen uit ombuigingen, terwijl de kosten per kind en het aantal kinderen blijven oplopen, dat de aanpassing van het abonnementstarief hulp bij huishouden samen gaat met een uitname van 80 miljoen uit het gemeentefonds en daarmee dus een koekje van eigen deeg is. Dan het accres. Ook hier komt het rijk afspraken niet na want extra uitgaven voor verhogen van lerarensalarissen en koopkrachtcompensatie zijn volgens het kabinet ‘uitgaven met een bijzonder karakter’ en tallen daardoor niet mee voor het accres. Weer een bedrag van 200 miljoen dat niet in het gemeentefonds terecht komt.

Tenslotte is er nog een andere trend zichtbaar: het rijk bemoeit zich steeds intensiever met waar de gemeenten het geld aan besteden: er is een enorme stijging van specifieke uitkeringen met verantwoordingvoorschriften (toeslagenaffaire, inburgering, preventieakkoord, sportakkoord etc.) en het rijk is zelfs voornemens een miljard uit het gemeentefonds te halen voor de woningbouw en dit op eigen wijze te verdelen. Gemeenten dreigen meer en meer aan de leiband van het rijk te lopen.

Kortom, allemaal zaken waar wij in onze commissie niet vrolijk van worden. Het VNG bestuur heeft inmiddels een brief met heel scherpe toon aan het kabinet gestuurd. En dat is terecht naar mijn mening.

Op het moment dat ik deze column schrijf is het 6 januari. Ik kijk met spanning uit naar de extra digitale ALV van 13 januari waarop onder meer de herijking van het gemeentefonds aan de orde komt. Maar ik ben ervan overtuigd dat de financiën in de breedte aan de orde komen. U kunt ervan overtuigd zijn dat in de commissie en ik ons keihard blijven inzetten om het VNG bestuur van de juiste adviezen te voorzien.

Uit de regietafel stikstof

Jelle Beemsterboer is wethouder Schagen

Het is alweer een jaar geleden sinds ik u bijpraatte over de ontwikkelingen in de provinciale regietafel stikstof, waaraan ik vanuit de gemeenten deelneem. Om eerlijk te zijn is er sindsdien niet veel vordering geweest op het stikstofdossier. De regietafel wordt eens per 2 a 3 maanden bijgepraat over de vorderingen op landelijk en provinciaal gebied ten aanzien van de stikstofproblematiek.

 

Het belang van gemeenten bij de stikstofproblematiek ligt vooral bij de vergunningverlening van bijvoorbeeld woningbouw en de zekerheid van agrariërs binnen de gemeente die zich onder de PAS wetgeving hebben gemeld (de PAS melders) en nu dus een ongeldige vergunning hebben. Voor beide doelen is nog veel onzekerheid, al werkt de provincie wel aan stikstofbanken per thema, waar bijvoorbeeld de woningbouw mee gerealiseerd moet kunnen worden. Ook is het doel om tot een microdepositiebank te komen, waardoor projecten met een zeer geringe stikstofdepositie op N2000 gebieden toch door zouden kunnen gaan.

 

Vanuit het perspectief van de gemeenten zou het helpen als wij stikstofruimte in een bank kunnen inbrengen om die vervolgens, na afroming van 30% ten behoeve van natuurherstel, naar eigen inzicht weer binnen de gemeente in te kunnen zetten. Dat zou gemeenten aanmoedigen om zelf ook aan de slag te gaan om uitstoot binnen de gemeente te beperken. Het is nog onzeker of de gemeenten die ruimte om eigen inbreng ook (deels) zelf te gebruiken zullen krijgen.

 

Bij elke regietafel sturen wij de stukken zo snel mogelijk door naar de gemeenten in Noord-Holland. Hoewel dit vaak kort voor de vergadering is krijg ik steeds van een aantal gemeenten inbreng op de agenda, dat stel ik zeer op prijs.

 

Ik hoop bij een volgende update wat meer concrete middelen te kunnen benoemen waarmee gemeenten projecten weer vlot kunnen trekken, vanzelfsprekend binnen het kader van de natuurversterking die daar ook mee gemoeid zal zijn.

 

Groeten en tot ziens,

 

Jelle Beemsterboer

Wethouder Ruimte & Economie

Gemeente Schagen

 

06-57 87 82 50

Een nieuw bestuursjaar

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

Nieuw jaar, Nieuwe kansen. Dat wens ik u allen toe. Zeker ook in dit Verkiezingsjaar.

Voor wat betreft de VNG en onze VNHG-leden staat aankomende donderdag meteen al de ALV op het menu.

Vanmiddag kwam in de VNG-Klankbordgroep een extra onderwerp voor de ALV aan de orde, namelijk de oproep aan het Kabinet en de Kamer om oog te hebben voor het afnemend draagvlak voor de huidige corona-maatregelen. Als gemeentebestuurders worden wij steeds meer geconfronteerd met de zware en toenemende gevolgen van deze maatregelen. Staan deze nog wel in verhouding tot het blijven leggen van het primaat bij de medische sector? Het DB van de VNG beraadt zich over een tekst die donderdag aan de ALV zal worden voorgelegd.

Een belangrijke resolutie gaat over de Herverdeling van het Gemeentefonds. Die zal discussie genereren, zo is de verwachting. Draagvlak bij gemeenten zal bij een herverdeling altijd moeilijk zijn. Bij een langere studietijd door het Kabinet zullen vermeende voordeelgemeenten langer op hun voordeel moeten wachten, tenzij het kabinet deze gemeenten hier voor compenseert. We zouden ook een maximale studietijd door het Kabinet van 1 jaar kunnen aangeven. Ons DB-lid en voorzitter van de Commissie Financiën Victor Everhardt zal hier tijdens de ALV op reageren.

Tijdens de VNG-klankbordgroep, waaraan ik vanuit Noord-Holland deelneem, kwam deze week ook kort het onderwerp vaan de orde. Het idee is dat er steeds meer illegale vuurwerkbommen met astronomische kracht komen. In de Commissie Bestuur en Veiligheid van januari zal hierover gesproken worden. Want als er maatregelen moeten komen voor de volgende oud en nieuw moeten we die nu al ontwikkelen en met de Minister bespreken. Ook zal de VNG moeten reageren op het Initiatief Wetsvoorstel van GL en PvD, waarin een integraal verbod is opgenomen.

Dus: alweer genoeg werk aan de winkel. Veel wijsheid.

We zien elkaar digitaal op de ALV aankomende donderdag.

Hoop, perspectief en samenwerking

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

———

In landelijke VNG-verbanden wordt moedeloosheid onder de bevolking geconstateerd. En ook veel verborgen leed bijv. bij verenigingen en bedrijven, waarvan een aantal grote schulden heeft, waaronder belastingschulden. En daar liggen faillissementen op de loer. Dus niet overal gaat het economisch goed,  zeker niet in de horeca-, evenementen- en sportsector. Ik denk dat velen van ons zich in deze analyse herkennen. Daarnaast gaat de idee post vatten dat het coronavirus nog lange tijd onder ons zal verblijven, en dat er golven in besmettingen zullen blijven komen.

Vanuit die analyse moeten wij als bestuurders met een aanpak komen. Allereerst is dat niet zelf mee gaan doen met de moedeloosheid, maar hoop blijven uitstralen: er is nog zoveel moois. De scholen zijn niet gesloten. Tot 5 uur kunnen we sporten. De natuur dicht bij huis is prachtig, enz.

Daarnaast extra oog en oor hebben voor ondernemers in de knel, en hen bemoedigen. Het is soms wel zoeken, omdat stoere ondernemers hun ellende niet graag prijs geven, maar ze hebben wel heel veel behoefte aan oprechte aandacht en meedenken, zo weet ik uit ervaring. Dat geldt zeker ook voor verenigingen, waar leden zijn weggelopen, en/of wedstrijden en concerten niet doorgaan.

Verder wordt landelijk gezocht naar mogelijkheden om jaarritmes aan te passen, bijv vakanties en evenementen aan de hoogtijperioden van het virus, zoals de winter. Bij onorthodoxe situaties horen onorthodoxe oplossingen.

Het is allemaal trial and error, maar er een structureel probleem vraagt een structurele aanpak. Dat doet de VNG tijdig, gedegen en in goede samenspraak met regering en departementen. Dat verdient een compliment, zeker nu het allemaal veel langer gaat duren.  Ik zie ook overal in Noord-Holland dat gemeenten en hun bestuurders volhouden, ook in de periode van toenemende polarisatie: we blijven met alle groepen in gesprek en bieden een luisterend oor, maar pakken door daar waar dat nodig is dan wel ons opgedragen wordt. Heel knap werk. Houd dat vol!

En tegelijk bereiden we ons voor op een nieuwe bestuursperiode, waarin effectieve samenwerking meer dan ooit nodig is. In dat perspectief namen veel Noord-Hollandse bestuurders op 1 december jl. deel aan ons VNHG-webinar over coalitievorming en samenwerking. Hoe je die samenwerking vorm geeft blijkt in iedere gemeente te leven. De gezamenlijke conclusie was dat je het gesprek daarover nú begint!