Veerkracht en vertrouwen

Lieke Sievers is burgemeester van Edam-Volendam en lid van de VNG-commissie bestuur en veiligheid

De eerste besprekingen van de nieuw samengestelde Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG zijn geweest. In december de eerste vergadering met een eerste ronde om de portefeuilles te verdelen en een volle agenda inhoudelijk. In januari was de commissie anderhalve dag bij elkaar om de klokken qua visie gelijk te stellen en om een start te maken met een strategisch document voor de komende paar jaar. Begin maart de tweede bijeenkomst, met onder andere punten om het brede VNG-deel te bespreken en te betrekken bij de commissie-aangelegenheden, en punten die de eigen onderwerpen Bestuur en Veiligheid aangaan. Vast onderdeel is de verbinding tussen digitale/cyberveiligheid en de veiligheid in de fysieke werkelijkheid.

Het lijkt op het oog of het bij Bestuur en Veiligheid om twee heel verschillende thema’s gaat, maar dieper kijkend is juist de kracht van het (lokaal) openbaar bestuur, de democratie en de rechtsstaat zeer nauw verbonden met leefbaarheid en veiligheid. Dat is onder andere waar tijdens de visie-sessies veel aandacht aan is besteed. De actualiteit laat ook duidelijk zien dat we werk aan de winkel hebben op dat punt, niet zozeer denkend vanuit angst en bedreiging, maar eerder vanuit de zoektocht naar veerkracht en vertrouwen in de samenleving, in de overheid en daartussen.

Kiezen is altijd lastig, als je alles interessant vindt en het gevoel hebt dat je kunt bijdragen. Gelukkig zijn er veel commissieleden met dezelfde motivatie en ter zake doende achtergronden, en zijn alle onderwerpen verdeeld. Zo ben ik nu samen met twee commissieleden verantwoordelijk voor de portefeuilles Zorg en Veilig, met een commissielid samen voor Veiligheidsregio’s/brandweer en crisiscommunicatie, met twee anderen voor het onderwerp Toezicht en Handhaving (BOA-domein), en tot slot mede verantwoordelijk ben voor het tot stand brengen van het VNG narratief Leefbaarheid en Veiligheid. Voor Zorg en Veilig is het mooie dat Natasja Groothuismink van Zaanstad vertegenwoordigd is in de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en dat we samen vanuit Noord Holland nog meer effectieve inbreng kunnen hebben door het bundelen van onze krachten en goede tijdige afstemming.

Als “zij-instromer” denk ik dat ik met de ervaring in eerdere functies iets kan toevoegen aan het werk van de commissie. Waar ik daarnaast blij mee ben, is dat de VNG het initiatief heeft genomen om zelf een landelijke visie en strategie 2040 op te stellen, als dragend verhaal en wenkend perspectief voor onze samenleving. Waarbij de omkering van Minister van Staat Tjeenk Willink als inspiratie bron dient: om van buiten (samenleving/burger/ontwikkelingen) naar binnen (gemeenten/overheid) te denken en werken, van onder (werkvloer) naar boven (directies/bestuur) en van specifiek (menselijke maat) naar generiek (algemeen beleid).

Vanuit deze invalshoek is er ook veel op het gebied van Bestuur, Leefbaarheid en veiligheid te winnen, inclusief het verleggen van de focus van louter repressief (bestrijden van onveiligheid voor de samenleving), de dominante stroming van de laatste twee decennia, naar preventief, vooral vanuit de gemeenten, door het versterken van veiligheid met de samenleving.

Telproces, onvrede en compensatie CAO

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

—-

Onze mega-operatie, de verkiezingen voor PS en de Waterschappen, is weer goed afgerond. Vele hoofden Burgerzaken hebben al kenbaar gemaakt dat de huidige wijze van tellen niet meer te doen is. In mijn eigen gemeente zijn bijvoorbeeld op donderdag 120 ambtelijke collega’s van 9:00 tot 15:00 uur bezig geweest met tellen. Gecoördineerd door medewerkers Burgerzaken die op woensdag van 06:00 uur tot donderdag 03:00 uur bezig zijn geweest. Hulde aan deze mensen, maar wellicht een aansporing voor ons om hier via onze Haagse kanalen aandacht voor te vragen.

Over de verkiezingsuitslag mag ik, in al mijn neutraliteit, niets zeggen. Alleen ben ik erg benieuwd of de stem van de ‘afhakers’ vanaf nu beter wordt gehoord. Want ik zie een fors toenemende groep die om diverse redenen moppert en afhaakt: te weinig woningen,  grote groepen nieuwkomers waar wel geld voor is, mogelijke onteigeningen van (familie) bedrijven, enz.

Nog een andere kwestie: ik ben erg benieuwd of het Rijk de CAO verhogingen 100% vergoedt aan de gemeenten via het Gemeentefonds. Zo niet, dan komen wij als gemeenten hier erg op tekort. Verzoek dus aan onze leden in de VNG-commissie Financiën hier bij het Rijk op te duwen.

Genoeg ontwikkelingen én kansen dus! Veel wijsheid en succes.

Stemmen moet, Stemmen is goed

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Na de raadsverkiezingen van vorig jaar, zijn nu de Provinciale Staten en Waterschappen aan de beurt. Beide overheidsorganen  zijn zeer belangrijk voor inwoners en bedrijven, maar helaas wordt dat niet altijd zo gezien. Daarom is het mijns inziens ook een taak voor ons als gemeenten deze verkiezingen goed te promoten en aan te geven ‘whats in it’ voor inwoners en bedrijven. Zo hanteren de meeste provincies al een stemwijzer, dus kunnen wij die ook aanbevelen. En wellicht kunnen dijkgraven, CdK’s en burgemeesters gezamenlijk jongeren aanmoedigen te gaan stemmen. Want provincies en waterschappen gaan óók over het bouwen van (voldoende) woningen, over schoon, veilig en recreatief water, en over duurzaamheid en klimaatadaptie. Dit alles naast het feit dat ook de Eerste Kamer indirect verkozen wordt door de Provinciale Staten.

We zullen dus bij de verkiezingen zeker een PR-offensief moeten opzetten om tot een redelijk opkomstniveau te komen. Want een goede opkomst is nodig voor een vitale democratie. En daar moeten we iedere dag aan werken.

Als ik  jongeren spreek en of naturalisaties doe dan sluit ik altijd een deal met hen: wij zorgen voor een goed productenpakket voor jullie, maar dan is het wel nodig dat jullie bij alle verkiezingen gaan stemmen. Want die producten komen er niet vanzelf, en dit moet goed politiek worden aangestuurd.

En ja, er zijn best (grote) verschillen tussen de politieke partijen, en dus verschillen in de aansturing.

Dus: “Stemmen moet, Stemmen is goed’.

Medemblik kleurt buiten de lijntjes

Anky Griekspoor-Verdurmen is Gemeentesecretaris Medemblik

“Kan dit wel, mag dit wel?” was de vraag die met opgetrokken wenkbrauwen gesteld werd door een aantal collega-gemeentesecretarissen, wethouders en burgemeesters uit Noord-Holland. Die vraag werd gesteld toen Medemblik zichtbaar in de openbare ruimte van andere gemeenten ging adverteren voor personeel. Zoals op borden langs de A7, diverse provinciale wegen en vele Abri’s (“ Medemblik groeit hier niet maar werft hier wel”).
Ja het mag en het kan; de genoemde borden zijn eigendom van bedrijven waar iedereen advertentieruimte kan kopen. In de praktijk zijn gemeenten al elkaars concurrenten via online advertenties en searchbureaus’. Medemblik is wel de eerste die dit zichtbaar, open en transparant doet via advertenties in de openbare ruimte waarbij we ons vooral richten op de forens die liever in de eigen regio wil werken. Gemeentelijke ervaring is een pre, maar we staan nadrukkelijk ook open voor ervaring die is opgebouwd in andere sectoren.

Out of the box
Medemblik heeft extra ambtelijk personeel dan ook hard nodig. De provincie dreigde in de plaats te treden als de gemeenteraad niet snel extra middelen voor ambtelijk personeel beschikbaar stelde om de wettelijke taken uit te voeren. Alle nieuwsberichten over de  gesprekken met de provincie en het onderzoek rond de bestuurskracht hielpen in de bestaande werving niet mee om nieuwe medewerkers te binden of bestaande medewerkster te (blijven) boeien. Tijd dus voor nieuw elan en enthousiasme. De gemeenteraad stelde structureel geld beschikbaar voor extra personeel en een  incidenteel budget voor een innovatieve en creatieve arbeidsmarktcampagne in een vorm die onderscheidend was. Onze vaste contractpartners offreerden helaas alleen hun gebruikelijke producten en dienstverlening, dus die uitvraag gaf niet het gewenste resultaat. Gelukkig bood onze buurman Hero een helpende hand. Dit Westfriese bedrijf, met het hoofdkantoor in Wognum, staat bekend om haar out-of-the-box wervingscampagnes. Juist omdat het hoofdkantoor in onze gemeente staat en haar CEO in onze gemeente woont, besefte het bedrijf de noodzaak van een versterkt ambtelijk apparaat. Vanaf het begin hebben we een hybride stuurgroep gevormd waarbij we samen stap voor stap de campagne vorm hebben gegeven. “Geen idee te gek” was het uitgangspunt, maar wel natuurlijk binnen de financiële kaders, inkoopregels en de bestuurlijke uitgangspunten die door college en raad waren gesteld. Een bestuurlijk kader was ook “In het Pact van Westfriesland werken we samen waar mogelijk”. Met dat als uitgangspunt heb ik mijn collega-gemeentesecretarissen vooraf geïnformeerd over onze campagne, delen we ( met toestemming van de kandidaten ) aantrekkelijke CV’s met onze collega-gemeenten en half april ook de evaluatie uitkomsten van de campagne.

Energie

Niet alleen medewerkers maar ook onze raadsleden spelen een belangrijke rol in onze wervingsfilmpjes en dat zegt alles over de uitstekende samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie op dit dossier. De resultaten zijn bemoedigend met tegen de 500 reacties tot nu toe, waarbij vermeld moet worden dat de campagne nog loopt tot eind maart. Op het ruimtelijk domein blijven de reacties achter; ook wij slagen er niet in om medewerkers te verleiden weg te gaan bij de consultancybureau’s waar hoge salarissen gecombineerd worden met leaseauto’s en bonussen. Het formaat van onze gemeente- en de daaraan gekoppelde salarisschalen- belemmeren ons om een marktconform aanbod te doen. Dit geldt ook voor de functies op MT niveau en in beperktere mate voor de functies in het sociaal domein. De zichtbaarheid in de openbare ruimte ( juist in de abri’s) zorgt er wel voor dat we op veel andere vacatures sollicitanten krijgen die elke dag in de file staan richting Amsterdam en omstreken, positief verrast worden door de energie die uitgaat van onze campagne en zich nu melden voor een oriënterend gesprek. Als voorbeeld kan ik noemen dat we in het verleden bijna geen regionale en gekwalificeerde kandidaten konden vinden voor de functie van BOA of (bestuurs)secretaresse en daar nu uitstekende lokale kandidaten voor hebben met een achtergrond vanuit het bedrijfsleven of de veiligheidsorganisaties. Veel gehoorde opmerking van sollicitanten: “als je het lef hebt om in deze vorm een wervingscampagne te doen dan is werken in een gemeente – en in het bijzonder deze gemeente-  wellicht toch dynamischer dan ik dacht”. Daar doen we het voor!!

Heb je vragen over onze campagne, dan zijn we graag bereid om inzicht te geven in opzet, benodigde middelen en resultaten. Ondergetekende, maar ook onze (wnd) burgemeester als portefeuillehouder P&O, zijn hiervoor bereikbaar.

 

 

Wethouders stropen mouwen op!

Attiya Gamri is wethouder sociaal domein en wonen in Bloemendaal

In augustus 2022 ben ik begonnen als wethouder Sociaal Domein in Bloemendaal. Dat de functie van wethouder zó veelzijdig zou zijn, daar kon ik me van tevoren geen voorstelling van maken. Mijn grootste drijfveer om wethouder te willen worden is dat ik beleid kan veranderen en het verschil hoop te maken voor mensen. Elke dag ga ik met veel energie naar het markante gemeentehuis in Overveen.

Dagelijks zie ik dat mijn collega’s én ikzelf heel hard werken en lef tonen. Wij bepalen bijvoorbeeld of we energietoeslag aan studenten uitkeren en hoe wij de opvang van Oekraïners vormgeven. We zorgen dat we de wettelijke taken die steeds ingewikkelder worden goed uitvoeren.

Het zijn serieuze thema’s die de kern raken van veel mensen in de gemeente of in de regio. Wij wijzen niet naar de landelijke overheid. We pakken knelpunten op en komen met voorstellen waar we in geloven. We kiezen daarbij niet de weg van de minste weerstand. Zo huisvesten we nu tijdelijk statushouders en andere doelgroepen in een voormalig verzorgingshuis in Overveen. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet in onze jaarlijkse taakstelling. Daarnaast werken wij ook constructief samen met onze buurgemeenten. Dit soort vraagstukken speelden aantal jaren geleden niet en nu moeten wij vaart maken.

Tijdens mijn werkbezoeken in de dorpsgemeenschap spreek ik geregeld inwoners die bang zijn voor de toekomst. Mijn ouders zijn ooit gevlucht en ik herken het gevoel van onveiligheid en bestaansonzekerheid maar al te goed. Het is voor mij echter nieuw dat inwoners in Bloemendaal zich onzeker voelen en óók bang zijn voor hun bestaanszekerheid. Inwoners die niet meer voor een bepaald bedrag boodschappen kunnen doen, maar nu zeker het dubbele kwijt zijn en zich dat niet kunnen permitteren. Het zijn spannende tijden en daarom is de gemeentepolitiek belangrijker geworden.

Hier hoeft dan weliswaar geen theater of zwembad gebouwd te worden, maar de crisis op het gebied van betaalbare woningen is groot. Echtparen met kinderen, die uit elkaar gaan, vinden geen nieuwe  woning meer en al helemaal niet bij elkaar in de buurt. De spanningen nemen toe en de druk op de mentale gezondheid bij kinderen is groot.

Ik heb een betekenisvolle en prachtige baan, maar tijd om achterover te leunen of echt te genieten van de schoonheid van de omgeving is er helaas niet. Het is vooral de mouwen opstropen en aan de slag!

Inventiviteit, veerkracht en weerbaarheid

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Alle goeds, wijsheid en gezondheid wens ik u in 2023 toe namens het VNHG bestuur.

De uitdagingen nemen toe, maar keer op keer zien we ook de inventiviteit, veerkracht en weerbaarheid in de maatschappij en in het openbaar bestuur. Wij mogen en kunnen daarin het voortouw nemen. Wij hebben een stimulerende en coördinerende taak, veelal via’ trial and error’, altijd samen met inwoners, ondernemers en vrijwilligers.

Participatie en communicatie zijn daarbij cruciaal. Ook dat is vaak een zoekproces, waarbij we moeten aansluiten bij de moderne media en de betrokkenheid die de maatschappelijke partners terecht eisen.

Het is prachtig om deze processen vorm te geven. We moeten uitstralen daar lol  in te hebben en deze processen aan te moedigen. Daarmee stralen we ook vertrouwen uit.

En er liggen wat taken te wachten voor 2023:

  1. de huisvestingsopgave: méér woningen bouwen (binnen alle beperkende regelgeving), méér woningen voor met name jongeren en statushouders.
  2. noodopvang voor Oekraïners en asielzoekers
  3. oplossen van de stikstofproblematiek
  4. hulp aan een toenemend aantal mensen dat financieel niet meer rond kan komen
  5. tempo maken met energietransitie en duurzaamheid
  6. enz, enz

Het zal veel tijd kosten het hoofd te bieden aan al deze uitdagingen. Aspiratieniveaus zullen daarbij soms aangepast worden. Mensen en groepen zullen soms water bij de wijn moeten doen. Het gaat immers vaak om verdeling van schaarste.

De positie van de VNG (en daarbinnen onze VNHG) is een belangrijke: regering en parlement voeden met onze dagelijkse praktijkervaring. Hen meehelpen in het bedenken van oplossingen en waar nodig bijsturen van niet-werkbare theoretische plannen.

Daartoe hebben vertegenwoordigers vanuit Noord-Holland zitting in de VNG commissies en VNG besturen. Onze inbreng is daarbij zeer belangrijk.

Al onze leden wens ik in dit goede werk veel wijsheid en doorzettingsvermogen toe.

Wij als VNHG bestuur zullen zorgen voor een goede terugkoppeling naar onze leden.

Wij wensen u een productief 2023!

Van de voorzitter

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Graag wens ik jullie toe dat de eerste begroting in deze raadsperiode op een goede wijze en doelmatig wordt vastgesteld. Met nieuwe raden en in een onzekere wereld is dat allemaal niet zo makkelijk,  maar ik heb het gevoel dat het in de meeste gemeenten best goed gaat.

Raden en colleges kennen hun verantwoordelijkheden. En de burger zit op duidelijkheid, rust en regelmaat in moeilijke tijden te wachten.

Van de kant van het Rijk hebben we een tegemoetkoming van 1 miljard in 2026 ontvangen. Dat is structureel niet genoeg, maar het is een eerste positieve stap. Met veel argumenten en lobbywerk van de VNG moeten we dit nu proberen uit te bouwen.

Overigens moet opgemerkt worden dat alle gemeentelijke uitgaven in het kader van corona en Oekraiense vluchtelingen, mits goed geadministreerd, volledig door het Rijk gecompenseerd worden.

Dat moet ook wel gelet op de enorm hoge bedragen, maar het gebeurt dus ook.

Vanuit de nieuw samengestelde VNG-commissies kunnen we nu alle voorstellen van het Rijk becommentariëren, gevoed door onze ervaringen en kennis vanuit de gemeentelijke werkvloer. Belangrijke inbreng, ook vanuit Noord-Holland door onze bestuurs- en commissieleden.

Periodiek zullen we onze commissieleden hierover laten sparren met de collega-bestuurders in Noord-Holland, opdat hun inbreng breed gedragen wordt.

In dat verband roep ik u allen op om op 25 november ‘s morgens, hetzij live in Anna Paulowna, hetzij digitaal, onze  themabijeenkomst over digitale veiligheid en de VNG-verenigingsvisie bij te wonen.

Digitale veiligheid=veiligheidsbeleid

Rian van Dam is burgemeester van Hollands Kroon en lid van VNG-cie informatiesamenleving

…….

Het aantal cyberaanvallen op Nederlandse gemeenten is het afgelopen jaar sterk toegenomen, kopt de NOS vorige week. Dat blijkt uit het Dreigingsbeeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Digitalisering en digitale veiligheid zijn dus een steeds belangrijker element in onze samenleving. Terwijl de politiek-bestuurlijke kennis van en aandacht voor het onderwerp hierbij achterblijft. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Want het is niet perse een plattelandsprobleem of een gemeenteprobleem, maar een overheidsbreed probleem. Niet voor niets heeft het kabinet begin oktober hun nieuwe cybersecuritystrategie bekendgemaakt.

Bij de gemeente moeten we zorgen dat we de basis op orde krijgen en houden. Dat doen we door digitalisering en informatie beveiliging hoger op de politieke agenda te zetten. Er wordt al veel gedaan en data gestuurd werken wordt steeds belangrijk. Maar daar kunnen we nog belangrijke slagen in slaan en ons voordeel mee doen. Tegelijkertijd moeten we de discussie voeren over de ethiek van datagebruik. Wanneer gebruiken we bepaalde data wel en niet en wanneer kan dat esthetisch gezien wel of niet. En ook belangrijk: oefeningen doen die gaan over wanneer het mis gaat. Trainingen voor medewerkers in hoe je omgaat met data en hoe kwetsbaar dat kan zijn. Zo krijg je een weerbare organisatie. Niet alleen technisch, maar ook in gedrag.

Daarnaast is het belangrijk om te oefenen op situaties wanneer er geen internet, stroom, telefonie meer is, hoe communiceer je dan als gemeente? Als digitale systemen uitvallen, moeten we terug naar papier, maar welke organisatie is daar nog op ingericht? Als de backups op een server staan, dan kan je hier mogelijk niet meer bij.  Het is belangrijk  om goed na de denken over de uitwijkstrategie, door bijvoorbeeld back-ups en kritische systemen onder te brengen bij een (andere) cloudleverancier of cloud service partner. Wanneer de digitale systemen zijn uitgevallen,  moeten de primaire, kritische bedrijfsvoering blijven werken. Uitkeringen moeten door blijven gaan. Mijn tip aan alle gemeente is om daar rekening mee te houden. En dit ook eens te oefenen met elkaar en waar je dan tegenaan loopt. Dan ben je goed voorbereidt.

We krijgen de basis ook op orde door digitale veiligheid in ons integraal veiligheidsplan op te nemen. Niet onder het kopje bedrijfsvoering waar het bij de meeste gemeente staat, maar onder het kopje veiligheid. Deze verschuiving stelt de gemeenteraad in staat de juiste discussie voeren over de kosten en baten van het beschermen van de eigen informatie en systemen. Dan wordt de discussie over digitale veiligheid opeens heel anders. Want hoe belangrijk bedrijfsvoering ook is, voor bestuurders is het politiek een minder interessant onderwerp dan veiligheid. Gesprekken over bedrijfsvoering gaan al snel over hoe de kosten laag te houden en de processen efficiënter te maken. Dat zijn niet de discussies die we willen voeren over de kwetsbaarheid van onze informatie, de bescherming van onze systemen, het bewaken van continuïteit bij digitale crises.

Daarover praat ik op 25 november graag met u verder.

 

Hoe we de menselijke maat uit het oog verloren

Marijn van Ballegooijen is wethouder in Amstelveen

….

Is de menselijke maat zoek bij de overheid? In ieder geval wel bij het Rijk. Bij de uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn al jaren zo veel knelpunten met wachtlijsten en starre regels, dat de Kamer in 2020 een parlementair onderzoek startte. Het eindrapport ‘klem tussen balie en beleid’ roept de politiek op meer oog te hebben voor de uitvoering. Door de kloof tussen politiek en uitvoering trekt de burger aan het kortste eind. Dit zien we vooral bij multi-problematiek.

Ook in gemeentes is de afstand vaak groot. Soms wordt dat als iets goeds gezien: de politiek gaat niet over de uitvoering, die doet zijn werk ‘onafhankelijk’. Maar daardoor is er geen zicht op wat er misgaat.

In Amstelveen heb ik daarom met onze uitvoeringsteams onderzocht hoe je goed maatwerk verleent. We keken naar de casussen multi-problematiek die waren vastgelopen. Ik vond het echt een blijk van lef van de organisatie om zich zo bloot te geven. Toen ik het project startte dacht ik het antwoord al te hebben: de regels zijn te star en het budget is verkokerd. Dat las ik in de vakliteratuur. Maar al snel bleek dat dit niet het probleem was. Want alle regels hadden een hardheidsclausule. En er was voldoende budget.

Wat ging er mis? De normen en waarden van uitvoerders bleken te verschillen. Lossen we deelproblemen één voor één op, of met een totaalplan? Kiezen we de oplossing van de expert, of volgen we de wens van de bewoner? Wat doet de gemeente, en wat doet de bewoner zelf? Deze ‘normatieve dissonantie’ stond samenwerking zó in de weg dat complexe hulpverlening kon stranden. Iedereen deed vanuit zijn eigen waarden zijn best, maar omdat die zo verschillen was het moeilijk om tot één plan te komen. Mensen werden van de een naar de ander gestuurd en kregen vaak ‘nee’ te horen.

De neuzen in de uitvoering moeten dezelfde kant op. Daarvoor is meer tijd nodig om met elkaar te praten. En niet alleen over de uitvoeringsregels, maar juist over welke waarden leidend zijn in de uitvoering. Niet alleen over de letter van de wet, maar over de geest van de wet, zogezegd. Aan dat laatste besteden we vaak veel te weinig aandacht. Als de bedoeling helder is kunnen hulpverleners starre regels makkelijker loslaten en beter samenwerken. En dan wordt maatwerk, wat zoveel betekent als een onderbouwde uitzondering maken voor een burger, ook makkelijker. Want als helder is wat de bedoeling is van een regel, dan weet je ook wanneer je ervan af moet wijken.

Misschien is het in andere gemeenten ook zo. Of misschien zijn er andere redenen waardoor hulpverlening vastloopt en de menselijke maat verloren raakt. Hoe dan ook, het is urgent om daar op te letten. We hebben een betere dialoog nodig met onze uitvoering én burgers om onze dienstverlening een menselijker gezicht te geven.

Overheid en burgers

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

—–

Na een zeer interessante ALV in Castricum, kunnen we geïnspireerd de grote uitdagingen in onze tijd verder aanpakken.

Zeker ook de inleiding van Lodewijk Asscher kan ons daarbij helpen.

Treffend in dat verband is het essay van Niovi Georgadakis in de krant van 21 september (de dag na Prinsjesdag), waarin hij betoogt: ‘Stop met de overheid altijd de schuld te geven’.

Niovi is 17 jaar en leerling op het Middelbaar Onderwijs. Dit is mijns inziens een wijze les van een jonge vent, voor ons als bestuurders en voor onze inwoners. De overheid kan niet alles: het is ‘trial and error’. De burger dient ook zijn verantwoordelijkheid te nemen.

En ondertussen proberen wij als nieuwe Colleges en Raden nieuw beleid te genereren, dor hout te kappen en soms onorthodoxe dingen te doen in een uitzonderlijke tijd. Dat is meer dan ooit een zoekproces.

Inmiddels heeft de VNG bekend gemaakt wie worden voorgedragen voor bestuur en commissies. Zie elders in deze nieuwsbrief. Wij hopen dat met deze bezetting vanuit het Noord-Hollandse onze inbreng gewaarborgd is.

Tijdens onze bijeenkomsten zullen we proberen de inbreng van onze Commissieleden terug te koppelen naar onze leden en hen ook input te geven vanuit onze praktijksituaties.

Voor nu: lekker aan de slag en daarbij veel wijsheid en succes.