Veerkracht en vertrouwen

Lieke Sievers is burgemeester van Edam-Volendam en lid van de VNG-commissie bestuur en veiligheid

De eerste besprekingen van de nieuw samengestelde Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG zijn geweest. In december de eerste vergadering met een eerste ronde om de portefeuilles te verdelen en een volle agenda inhoudelijk. In januari was de commissie anderhalve dag bij elkaar om de klokken qua visie gelijk te stellen en om een start te maken met een strategisch document voor de komende paar jaar. Begin maart de tweede bijeenkomst, met onder andere punten om het brede VNG-deel te bespreken en te betrekken bij de commissie-aangelegenheden, en punten die de eigen onderwerpen Bestuur en Veiligheid aangaan. Vast onderdeel is de verbinding tussen digitale/cyberveiligheid en de veiligheid in de fysieke werkelijkheid.

Het lijkt op het oog of het bij Bestuur en Veiligheid om twee heel verschillende thema’s gaat, maar dieper kijkend is juist de kracht van het (lokaal) openbaar bestuur, de democratie en de rechtsstaat zeer nauw verbonden met leefbaarheid en veiligheid. Dat is onder andere waar tijdens de visie-sessies veel aandacht aan is besteed. De actualiteit laat ook duidelijk zien dat we werk aan de winkel hebben op dat punt, niet zozeer denkend vanuit angst en bedreiging, maar eerder vanuit de zoektocht naar veerkracht en vertrouwen in de samenleving, in de overheid en daartussen.

Kiezen is altijd lastig, als je alles interessant vindt en het gevoel hebt dat je kunt bijdragen. Gelukkig zijn er veel commissieleden met dezelfde motivatie en ter zake doende achtergronden, en zijn alle onderwerpen verdeeld. Zo ben ik nu samen met twee commissieleden verantwoordelijk voor de portefeuilles Zorg en Veilig, met een commissielid samen voor Veiligheidsregio’s/brandweer en crisiscommunicatie, met twee anderen voor het onderwerp Toezicht en Handhaving (BOA-domein), en tot slot mede verantwoordelijk ben voor het tot stand brengen van het VNG narratief Leefbaarheid en Veiligheid. Voor Zorg en Veilig is het mooie dat Natasja Groothuismink van Zaanstad vertegenwoordigd is in de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en dat we samen vanuit Noord Holland nog meer effectieve inbreng kunnen hebben door het bundelen van onze krachten en goede tijdige afstemming.

Als “zij-instromer” denk ik dat ik met de ervaring in eerdere functies iets kan toevoegen aan het werk van de commissie. Waar ik daarnaast blij mee ben, is dat de VNG het initiatief heeft genomen om zelf een landelijke visie en strategie 2040 op te stellen, als dragend verhaal en wenkend perspectief voor onze samenleving. Waarbij de omkering van Minister van Staat Tjeenk Willink als inspiratie bron dient: om van buiten (samenleving/burger/ontwikkelingen) naar binnen (gemeenten/overheid) te denken en werken, van onder (werkvloer) naar boven (directies/bestuur) en van specifiek (menselijke maat) naar generiek (algemeen beleid).

Vanuit deze invalshoek is er ook veel op het gebied van Bestuur, Leefbaarheid en veiligheid te winnen, inclusief het verleggen van de focus van louter repressief (bestrijden van onveiligheid voor de samenleving), de dominante stroming van de laatste twee decennia, naar preventief, vooral vanuit de gemeenten, door het versterken van veiligheid met de samenleving.

Telproces, onvrede en compensatie CAO

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

—-

Onze mega-operatie, de verkiezingen voor PS en de Waterschappen, is weer goed afgerond. Vele hoofden Burgerzaken hebben al kenbaar gemaakt dat de huidige wijze van tellen niet meer te doen is. In mijn eigen gemeente zijn bijvoorbeeld op donderdag 120 ambtelijke collega’s van 9:00 tot 15:00 uur bezig geweest met tellen. Gecoördineerd door medewerkers Burgerzaken die op woensdag van 06:00 uur tot donderdag 03:00 uur bezig zijn geweest. Hulde aan deze mensen, maar wellicht een aansporing voor ons om hier via onze Haagse kanalen aandacht voor te vragen.

Over de verkiezingsuitslag mag ik, in al mijn neutraliteit, niets zeggen. Alleen ben ik erg benieuwd of de stem van de ‘afhakers’ vanaf nu beter wordt gehoord. Want ik zie een fors toenemende groep die om diverse redenen moppert en afhaakt: te weinig woningen,  grote groepen nieuwkomers waar wel geld voor is, mogelijke onteigeningen van (familie) bedrijven, enz.

Nog een andere kwestie: ik ben erg benieuwd of het Rijk de CAO verhogingen 100% vergoedt aan de gemeenten via het Gemeentefonds. Zo niet, dan komen wij als gemeenten hier erg op tekort. Verzoek dus aan onze leden in de VNG-commissie Financiën hier bij het Rijk op te duwen.

Genoeg ontwikkelingen én kansen dus! Veel wijsheid en succes.