Belangrijke maanden voor de VNG

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Hoewel we er misschien niet mee bezig zijn: er is een ALV van de VNG in februari. En dat is wel een belangrijke. De inzet van de VNG richting de kabinetsformatie komt aan de orde, zoals ook de oplopende structurele tekorten van gemeenten, o.a in het sociale domein. De kern van onze inzet is: gelezen objectieve onderzoeken (bijv de Benchmark van BDO)  worden gemeenten niet voldoende gefinancierd door het Rijk voor (toenemende) taken. Dat financiële gat moet als eerste exogeen gedicht worden door het Rijk. Pas daarna kan verder gepraat worden over bijv.. herverdeling van het Gemeentefonds, aanpassingen in het sociaal domein, etc. Dus: eerst boter bij de vis.

Met betrekking tot de herverdeling van het Gemeentefonds heeft het Kabinet nu advies gevraagd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. Een additionele exogene bijdrage van het Rijk in het Gemeentefonds zou de herverdelingseffecten, die  bij ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten  negatief zijn, kunnen  mitigeren, zo is de gedachte bij het VNG-Bestuur.  Zij doet er alles aan dit onder de aandacht van de Kamer en het aantredende Kabinet te brengen. Nu is het momentum.

In de Klankbordgroep die de VNG begeleidt bij alle onderhandelingen met het Rijk inzake Corona komt naast o.a het vaccinneringsbeleid, en handhavingsbeleid en het financiële compensatiebeleid ook de transitie- en wederopbouwfase aan de orde. Want de knop zal niet ineens naar het oude normaal kunnen worden omgezet. Dat zal geleidelijk gaan, met overgangsmaatregelen. En ook die zullen sterk maatschappelijk bediscussieerd gaan worden. Dus is een inbreng van de VNG op dit moment, nu de departementen daar aan werken,  cruciaal. Via de Commissies van de VNG, het bestuur en de Klankbordgroep wordt die VNG-inbreng goed voorbereid, gecoördineerd en bepaald. Wanneer u op dat vlak ideeën heeft of commentaren die we als Noord Holland zouden moeten inbrengen, laat me dat dan weten. Hert is voor iedereen een zoekproces. En iedereen is bereid tot dialoog en gesprek. Dat is wel goed te voelen in deze lastige tijd. Maar er moeten ook in hoog tempo beslissingen en maatregelen worden genomen. En daarbij is ieders inbreng van belang.

Veel wijsheid, en nog een paar maanden de tanden op elkaar.

 

 

Andere kabinetsformatie?

Joke Kruit is wethouder financiën, sport, kunst en cultuur en participatie in de            gemeente Schagen

De wereld is in transitie waarbij de veranderingen zich in een rap tempo voltrekken en derhalve is het van belang met deze ontwikkelingen mee te bewegen. Los daarvan is ons land sinds maart 2020 in de ban van de coronapandemie, die eveneens wereldwijd huishoudt en ervoor zorgt dat ons sociale en economische leven deels tot stilstand is gekomen. Tegen deze achtergrond zullen de verkiezingen plaats gaan vinden.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart staan 89 partijen geregistreerd die op 1 februari a.s. hun kandidatenlijsten moeten inleveren. Momenteel telt Nederland zo’n 17.469 635 inwoners  en schommelt het aantal leden van een politieke partij rond de 317.519 leden.

Ik prijs me elke dag gelukkig omdat ik in een democratisch land als Nederland mag leven, maar filosofeer al zo’n tien jaar over een vernieuwing van ons politieke stelsel. Wat brengt mij daartoe?

Door het veel partijenstelsel dat ons land rijk is wordt het na de verkiezingen steeds moeilijker om een kabinet te vormen en duren de formaties lang. Vooral als de partijprogramma’s van de winnaars qua gedachtegoed ver uit elkaar liggen wordt het maandenlang onderhandelen.

En dat terwijl ons land zich na deze verkiezingen terug moet vechten uit de coronapandemie, die diep ingrijpt in ons dagelijks leven en daarmee de volksgezondheid, onze leefomgeving, de economie, en de maatschappelijke verhoudingen raakt. Reden waarom de drie planbureaus die ons land rijk is, te weten het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hebben besloten hun kennis te coördineren en onder de aandacht van het kabinet te brengen, overigens i.s.m. het RIVM. Het kabinet heeft het advies van deze vier instellingen dat is aangeboden onder de noemer “Aandachtspunten voor een herstelbeleid “ aanvaard.

Gezamenlijk proberen deze adviesorganen de afwegingen voor verschillende scenario’s te schetsen, waarbij ook naast korte termijnkeuzes de langere termijn-doelstellingen voor onze economie, leefomgeving, samenleving en volksgezondheid in beeld blijven met brede welvaart als integrerend kader.

Los van deze scenario’s weten we voor welke opgaven Nederland zich ziet geplaatst m.b.t afgesloten akkoorden, wetgeving en internationale programma’s met de daarbij behorende termijnen voor realisatie op het gebied van duurzaamheid, de circulaire economie, wonen, leefbaarheid en volksgezondheid. Deze vastgelegde afspraken kunnen als opmaat dienen voor de kabinetsformatie.

Al filosoferend kwam ik op het idee om politieke partijen in te laten tekenen op deze bij voorbaat bekende opgaven. In hun partijprogramma’s kunnen zij dan uiteenzetten hoe in hun optiek de verschillende doelen gerealiseerd kunnen worden en daarbij aangeven of ze bereid zijn tot regeringsdeelname. De partijen die hier daadwerkelijk aan willen en kunnen voldoen smeden een kabinet en gaan regeren. Dat bespaart een lange kabinetsformatie gepaard gaand met een  demissionaire regering die vleugellam is. De onzekere tijd waarin wij thans leven vraagt om een betrouwbare overheid en consistent beleid waardoor burgers en het bedrijfsleven zich gesteund weten.

investeren in duurzaam herstel

Ellen Verheij is wethouder Toerisme & Economie in Zandvoort

.

In 2020 gingen wij van roze wolk naar donderwolk. Zandvoort maakte zich op voor de terugkeer van de Formule 1, er was sprake van een nieuwe energie en veel enthousiasme, vooral ook bij onze ondernemers. Terwijl onze strandpachters in maart hun paviljoens aan het opbouwen waren, ging Nederland in lockdown. Voor een dorp dat bekend staat om zijn gastvrijheid en waar het toerisme de belangrijkste levensader is, was het moeilijk doch noodzakelijk om bezoekers te vragen om niet naar Zandvoort te komen.

Samen met onze ondernemers en marketingorganisatie hebben we snel de werkgroep ‘Formule 1,5’ gevormd. De hoofdvraag was hoe we onze gastvrijheid zouden gaan vormgeven in een anderhalve meter samenleving. Zandvoort werd Beach for Sharing, de straat werd afgesloten om meer ruimte te bieden voor terrassen en er werden looproutes aangebracht. Op 15 juni stonden wij klaar om onze gasten te verwelkomen.

In de zomer was het drukker dan ooit. Ook nu waren er dagen waarop we onze gasten moesten vragen niet met de auto te komen, simpelweg omdat alle parkeerplekken in Zandvoort vol waren. Desalniettemin hebben velen kunnen genieten van zon, zee en strand en hebben onze ondernemers, ondanks de beperkingen, goede weken gekend. Er was een stille hoop op een mooie nazomer, toen deze regio code rood werd voor onze Oosterburen. Overnachtingen werden geannuleerd en de herfstvakantie viel in duigen. Toch was er bij veel ondernemers ook een enorme veerkracht en creativiteit te zien.

We hebben het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in de relatie met onze ondernemers en hen geholpen waar mogelijk. Zo mogen de strandpaviljoens, die normaliter in de winter van het strand moeten, blijven staan, en hebben we de precario voor terrassen kwijtgescholden. Het zijn onze ondernemers die Zandvoort kleur geven, die zorgen voor levendigheid op het strand en reuring in het centrum, die zorgen voor werkgelegenheid en gastvrijheid. Dat wordt tijdens een lockdown nog zichtbaarder.

Iedere gemeente heeft zo zijn eigen verhaal en uitdagingen. Maatregelen die we in 2020 hebben getroffen om ondernemers meer ruimte te geven, zullen we moeten continueren in het eerste deel van 2021. Voor ons allen geldt echter dat nu het moment is om te investeren in herstel en te werken aan een duurzame economie. Dat doe je niet alleen, maar samen: met de regio, buurgemeenten en onze ondernemers. Vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat we alleen samen sterker uit deze crisis kunnen komen.

 

 

 

Nieuwjaarsgroet 2021 Han ter Heegde

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Allereerst wens ik de Noord-hollandse collega-bestuurders de beste wensen en een goede gezondheid in 2021. We hebben we in 2020 gemerkt hoe kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk gezondheid is. Maar we hebben ook gezien hoe knappe medische koppen in no-time met vaccins en oplossingen kunnen komen. En hoe alle werkenden in de zorg in de tussentijd adequate hulp aan zieken konden bieden. Grote hulde aan hen!

Wij als bestuurders laten zien dat we met vallen en opstaan dit soort crises aanpakken. En dat met een beetje goede wil van de bevolking, met goede bestuurlijke maatregelen en met een dosis geluk we samen de zaak aan het draaien kunnen houden. De oudjaarsnacht die doorgaans redelijk is verlopen, ook in onze provincie, is hier een voorbeeld van.

Maar we zijn er nog (lang) niet. Beperkende maatregelen zullen naar mijn gevoel nog zeker wel een half jaar moeten voortduren. Terwijl burgers en ondernemers steeds meer in de knel komen, ondanks de steunmatregelen: de horeca, de recreatie, de cultuur, de evenementen, de detailhandel, het onderwijs, enz.  Samen met die branches moeten wij tot verdere creatieve oplossingen komen waar mogelijk. Onder het motto: het einde van alle ellende is in zicht, maar we moeten het nog wel een half jaar uithouden. Veel contact met die branches, ondernemersverenigingen, onderwijs en zorg is daartoe nodig. Het is voor ons de taak die overleggen te entameren en te organiseren. En uit ervaring weet ik hoe groot de behoefte aan overleg met ons uit die sectoren is, ook als we niet voor alles een oplossing te hebben.

Inmiddels zien we ook vele goede initiatieven op de arbeidsmarkt: matchen van overtollige medewerkers aan functies waar wel veel vraag naar is. Voor onze collega’s Participatiewet is hier veel goed werk te doen. In mijn eigen regio zie ik hoe perspectiefvol dit is.

Want we weten zeker dat na deze pandemie de economie weer snel op stoom zal komen, omdat deze crisis geen economische oorzaak had. Maar dan moet er in het afgelopen jaar geen kaalslag aan bedrijven en voorzieningen hebben plaats gehad. Dat moeten we samen voorkomen.

De Rijksoverheid houdt zich tot op heden in de ogen van de VNG aan de afspraak dat zij alle extra kosten van de gemeenten als gevolg van deze crisis vergoedt.  Wij blijven, ook als VNHG, wat dat betreft als een bok op de haverkist zitten, maar tot dusverre is het: een man een man, een woord een woord.

Wat ook een groot punt van zorg blijft is het sociaal-psychische welbevinden van de mensen. Want je zult maar failliet gaan of werkloos worden. Of je zult als zelfstandig wonende oudere vereenzamen in de lock-down. Hoewel wij altijd macro moeten besturen, moeten we ons de komende tijd mijns inziens ook sterker op deze lastige component focussen. Zeker nu het allemaal nog maanden gaat duren. Dus ook actief zijn op micro niveau.

Genoeg werk aan de winkel op onze bestuurstafels dus. Maar tot op heden hebben we er ons redelijk doorheen geslagen. Laten we laten zien dat we in de komende lastige tijd de zaak ook drijvende kunnen houden.

Daarbij wens ik u veel wijsheid.