Update regietafel stikstofproblematiek juni 2020

Terugkoppeling provinciale regietafel Stikstof  25 juni

Jelle Beemsterboer, wethouder Schagen en deelnemer regietafel

Allereerst hebben wij een terugkoppeling gekregen van de provincie over de vorderingen bij het Rijk. De commissaris heeft aangegeven dat veel stukken ook bij de provincie laat voor dit overleg worden aangeleverd, maar dat getracht zal worden de agenda in het vervolg een week voor de vergadering toe te sturen. Ondanks de korte termijn om te reageren heb ik de inbreng vanuit Zaanstad en Velsen mee kunnen nemen, dank voor het snelle reageren.

Er is gesproken over de plannen in Noord Holland Noord, waar natuurbeheerders, provincie en gemeenten samen een gebiedsgerichte stikstofbank willen realiseren. De provincie gaat beginnen met de inventarisatie van bron- en herstelmaatregelen per N2000 gebied, zodat uiteindelijk vergunningverlening weer op gang kan komen.

Een aantal landelijke rapporten zijn besproken; De commissie Remkes, commissie Hordijk, de Kamerbrief stikstof en IPO appreciatie. Ik heb ingebracht dat het goed is dat de minister in de Kamerbrief ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van ecologische toetsing. Voor het rapport van ‘niet alles kan overal’ heb ik complimenten uitgesproken voor de adviezen over natuurversterking, maar teleurstelling over de wijze waarop vorm is gegeven aan de opdracht om met oplossingen te komen voor de vergunningverlening.

Verder is het onderzoek voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen toegelicht door gedeputeerde Jeroen Olthof, waar over het algemeen positief op werd gereageerd. In de rondvraag is aandacht besteed aan de coordinatie van gebiedsgerichte aanpakken, ook tussen provincies en het beperken van stikstofuitstoot direct in de N2000 gebieden door voertuigen die vergunning hebben om in de gebieden te rijden versneld om te schakelen naar emissie loze voertuigen. De beperking van uitstoot door deze maatregel kan dan ook weer deels ten goede komen aan de bouw.

Reacties en input zijn hartelijk welkom: Jelle.beemsterboer@schagen.nl

First things first

First things first

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Ik heb het gevoel dat velen van ons naar het reces snakken. Naast de normale drukte van de mei en junimaanden hadden we dit jaar te maken met de ingewikkeldheid en rommeligheid van de Coronacrisis. Dus: snel op vakantie en daarna hopelijk alles bijna normaal. Zo zal het echter niet zijn: de fase van herstelondersteuning breekt nu aan. En als je dan op je in laat werken hoe in korte tijd deze crisis een hele brede vernietigende werking op vele sectoren en op mensen in onze maatschappij heeft gehad, dan weet je ook hoeveel wij nog ook in het komende jaar bezig zullen zijn met ondersteunen, stimuleren en meewerken.

En dan komen allemaal verzoeken uit het particulier initiatief om steun, voor de cultuur, de sport, voor evenementen. Onze Raden stimuleren in het algemeen de Colleges hiermee ruimhartig om te gaan. Maar de Collegeleden weten niet hoeveel ze gecompenseerd krijgen door het Rijk, en kunnen moeilijk de precedentwerking overzien van toekenningen. Dus al met al een hele puzzel met onzekere financiële gevolgen. Maar als we de zaak weer snel normaal aan het draaien willen hebben dan zijn steunmaatregelen op korte termijn nodig. En dat weten Raadsleden ook dat het om trail and error gaat. En dat niets doen geen optie is. En dat we anticyclisch bezig moeten zijn.

Hopelijk werken de Toezichthouders bij Provincie en Rijk dan ook coulant mee: tijdelijke begrotingstekorten mede als gevolg van deze maatregelen moeten dan niet afgestraft worden. Als VNG lobbyen wij hiertoe op dit moment bij het Rijk en de Provincies.

Lastig is wel dat die discussie ook belast wordt met de komende Herverdeling van het Gemeentefonds, en de reeds jarenlange tekorten in de Jeugdzorg. Zo ontstaat een hybride financieel vraagstuk. Als VNHG zullen in dit kader goed vinger aan de pols houden en lobbyen.

Maar first things first: dat is mijns inziens het stimuleren van initiatieven op gemeenteniveau die anders omvallen als gevolg van de Corona. En daarbij hoort dan ook met name het oog hebben voor de groepen die het de afgelopen maanden extra moeilijk hebben gehad: ZZP-ers, ondernemers, ouderen, maar ook jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze sociale opgave is de allerbelangrijkste, en die hoeft niet altijd veel geld te kosten. Met extra bezoek, aandacht en een schouderklop kunnen wonderen worden verricht. Ook dat kunnen we in de recesperiode goed bij de kop pakken.

Dan wordt het een vakantieperiode van het verenigen van het nuttige met het aangename!

 

Hartelijke groet, Han ter Heegde