Update regietafel stikstofproblematiek juni 2020

Terugkoppeling provinciale regietafel Stikstof  25 juni

Jelle Beemsterboer, wethouder Schagen en deelnemer regietafel

Allereerst hebben wij een terugkoppeling gekregen van de provincie over de vorderingen bij het Rijk. De commissaris heeft aangegeven dat veel stukken ook bij de provincie laat voor dit overleg worden aangeleverd, maar dat getracht zal worden de agenda in het vervolg een week voor de vergadering toe te sturen. Ondanks de korte termijn om te reageren heb ik de inbreng vanuit Zaanstad en Velsen mee kunnen nemen, dank voor het snelle reageren.

Er is gesproken over de plannen in Noord Holland Noord, waar natuurbeheerders, provincie en gemeenten samen een gebiedsgerichte stikstofbank willen realiseren. De provincie gaat beginnen met de inventarisatie van bron- en herstelmaatregelen per N2000 gebied, zodat uiteindelijk vergunningverlening weer op gang kan komen.

Een aantal landelijke rapporten zijn besproken; De commissie Remkes, commissie Hordijk, de Kamerbrief stikstof en IPO appreciatie. Ik heb ingebracht dat het goed is dat de minister in de Kamerbrief ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van ecologische toetsing. Voor het rapport van ‘niet alles kan overal’ heb ik complimenten uitgesproken voor de adviezen over natuurversterking, maar teleurstelling over de wijze waarop vorm is gegeven aan de opdracht om met oplossingen te komen voor de vergunningverlening.

Verder is het onderzoek voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen toegelicht door gedeputeerde Jeroen Olthof, waar over het algemeen positief op werd gereageerd. In de rondvraag is aandacht besteed aan de coordinatie van gebiedsgerichte aanpakken, ook tussen provincies en het beperken van stikstofuitstoot direct in de N2000 gebieden door voertuigen die vergunning hebben om in de gebieden te rijden versneld om te schakelen naar emissie loze voertuigen. De beperking van uitstoot door deze maatregel kan dan ook weer deels ten goede komen aan de bouw.

Reacties en input zijn hartelijk welkom: Jelle.beemsterboer@schagen.nl

First things first

First things first

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Ik heb het gevoel dat velen van ons naar het reces snakken. Naast de normale drukte van de mei en junimaanden hadden we dit jaar te maken met de ingewikkeldheid en rommeligheid van de Coronacrisis. Dus: snel op vakantie en daarna hopelijk alles bijna normaal. Zo zal het echter niet zijn: de fase van herstelondersteuning breekt nu aan. En als je dan op je in laat werken hoe in korte tijd deze crisis een hele brede vernietigende werking op vele sectoren en op mensen in onze maatschappij heeft gehad, dan weet je ook hoeveel wij nog ook in het komende jaar bezig zullen zijn met ondersteunen, stimuleren en meewerken.

En dan komen allemaal verzoeken uit het particulier initiatief om steun, voor de cultuur, de sport, voor evenementen. Onze Raden stimuleren in het algemeen de Colleges hiermee ruimhartig om te gaan. Maar de Collegeleden weten niet hoeveel ze gecompenseerd krijgen door het Rijk, en kunnen moeilijk de precedentwerking overzien van toekenningen. Dus al met al een hele puzzel met onzekere financiële gevolgen. Maar als we de zaak weer snel normaal aan het draaien willen hebben dan zijn steunmaatregelen op korte termijn nodig. En dat weten Raadsleden ook dat het om trail and error gaat. En dat niets doen geen optie is. En dat we anticyclisch bezig moeten zijn.

Hopelijk werken de Toezichthouders bij Provincie en Rijk dan ook coulant mee: tijdelijke begrotingstekorten mede als gevolg van deze maatregelen moeten dan niet afgestraft worden. Als VNG lobbyen wij hiertoe op dit moment bij het Rijk en de Provincies.

Lastig is wel dat die discussie ook belast wordt met de komende Herverdeling van het Gemeentefonds, en de reeds jarenlange tekorten in de Jeugdzorg. Zo ontstaat een hybride financieel vraagstuk. Als VNHG zullen in dit kader goed vinger aan de pols houden en lobbyen.

Maar first things first: dat is mijns inziens het stimuleren van initiatieven op gemeenteniveau die anders omvallen als gevolg van de Corona. En daarbij hoort dan ook met name het oog hebben voor de groepen die het de afgelopen maanden extra moeilijk hebben gehad: ZZP-ers, ondernemers, ouderen, maar ook jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze sociale opgave is de allerbelangrijkste, en die hoeft niet altijd veel geld te kosten. Met extra bezoek, aandacht en een schouderklop kunnen wonderen worden verricht. Ook dat kunnen we in de recesperiode goed bij de kop pakken.

Dan wordt het een vakantieperiode van het verenigen van het nuttige met het aangename!

 

Hartelijke groet, Han ter Heegde

Samenwerking in crisistijd

Samenwerking in crisistijd

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

 

De VNG is via het Hoofdbestuur, de Commissies en ambtelijk zeer offensief in overleg met de diverse departementen en bewindslieden over compensatie van de Coronakosten in de meest ruime zin, die de gemeenten moeten maken. Daartoe is een inventarisatie van alle mogelijke uitgavenposten en inkomstendervingen gemaakt. En per onderwerp zijn de actiedragers en overleggremia benoemd. Er ligt al een uitspraak van het Rijk dat alle extra uitgaven van gemeenten zullen worden gecompenseerd. Uiteraard zal de uitwerking nog wel discussie betekenen, maar er is een positieve grondhouding. Er is een Klankbordgroep binnen de VNG ingesteld die ls regisseur optreedt, en die wekelijks digitaal bij elkaar komt. De provinciale voorzitters worden daarvoor ook uitgenodigd. Mijn beeld is dus dat op dit front door de VNG heel hard en adequaat wordt gewerkt. En wij kunnen onze inbreng op dit punt ook goed leveren.

Daarnaast roep ik al onze Noord-Hollandse commissieleden op, vanuit hun beleidsterreinen de gemeentelijke claims in te brengen, en te bewaken tijdens de onderhandelingen met het Rijk. En dan niet alleen de claims uit de 1e tranche van 3 maanden, maar ook die uit de 2e en volgende tranches. En het gaat niet alleen maar om de directe kosten, maar ook om de indirecte zoals op economisch en maatschappelijk terrein.

Ook zal er een zienswijze door de VNG worden ingediend op de ontwerpwet Covid. Die houdt basaal in: wat lokaal kan: lokaal bepalen, wat regionaal moet: regionaal bepalen. Dit na de meer centrale GRIP4-aansturing via het RBT op het hoogtepunt van de (medische) crisis.

Ook participeert de VNG in follow-up van de Cie. Halsema, die de positie van kwetsbare groepen tijdens de crisis in beeld bracht, en de Denktank van de SER m.b.t. de economische gevolgen.

Ondertussen blijft goede regionale en nationale afstemming bij de afschaling nodig, om niet uitgespeeld te worden. Maar in deze fase wordt natuurlijk de couleur lokale steeds belangrijker. Ook is in deze fase de betrokkenheid van gemeenteraden belangrijker dan ooit, zeker waar nu steeds meer groepsbelangen in het geding zijn, omdat er minder generieke maatregelen komen en meer maatwerk.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de alternatieve ALV van de VNG in september gehouden gaat worden. De gedachte gaat nu uit naar fysieke bijeenkomsten van 100 personen ieder, waarbij overige geïnteresseerden digitaal kunnen meedoen. Volgende week beslist het VNG-Bestuur hier over. Stukken voor de Ledenraadpleging zijn door de VNG op 15 mei verzonden. Amendementen kunnen tot 5 juni worden ingediend. Houd dus die datum in de gaten!

Half juni zal een delegatie van de VNHG een digitaal kennismakingsbezoek hebben met de nieuwe VNG-directeur Leonard Geluk. Wanneer u nog wensen vanuit Noord Hollandse Gemeenten heeft voor hem, dan hoor ik die graag.

Ik wens u veel wijsheid en sterkte in de tweede tranche van de Coronacrisis. De eerste tranche zijn we mijns inziens heel redelijk door gekomen. Maar de harde maatschappelijke, sociale en economische klappen komen nog. Hopelijk kunnen wij als overheden net zo constructief en adequaat meehelpen aan de wederopbouw.

Wethouder mogen zijn in Alkmaar en wat doe je dan…………………………..in mei 2020?

Wethouder mogen zijn in Alkmaar en wat doe je dan…………………………..in mei 2020?

Elly Konijn is wethouder in Alkmaar

 

“Wat doet een wethouder?”

Dat is een vraag die vaak aan mij gesteld wordt door leerlingen, studenten.

Vanuit de portefeuille onderwijs ben ik gewend, net als veel van mijn Noord-Hollandse collega’s, regelmatig scholen te bezoeken,  om mij te laten informeren over huisvestingsvraagstukken of om gewoon voor te lezen in groep 7 of een korte les te geven op het voortgezet onderwijs.

Zo was ik voor de Lock down- wat lijkt dat lang geleden- op het Dalton College VO tijdens de academische dagen van de school.

Het verzoek was om in een les VWO leerlingen o.a. te vertellen over welke competenties een wethouder moet hebben, welke opleiding en ook natuurlijk de vraag, wat doet een wethouder nu eigenlijk?

Mijn boodschap: “…..politiek moet je leuk vinden, anders moet je er nooit aan beginnen , verplaats je in de ander, realiseer je dat je publiek figuur bent, wethouder ben je 24 uur per dag, een inkijk in mijn agenda, over het loco burgemeesterschap”.

Het was de basis voor een leuk gesprek met de leerlingen.

Wat is het nu anders, In deze bijzondere tijden van digitale overleggen en thuiswerken.

Wat mis ik de werkbezoeken en het contact met al die bijzondere mensen, die je dan ontmoet.

Nog ff volhouden, dat zal voor jullie ook gelden.