Goed getimed, VNG

Han ter Heegde is voorzitter van de VNHG en burgemeester van Gooise Meren

..

De ALV van de VNG in januari was naar mijn mening een hele productieve en hij was “just in time”.

We konden als gemeenten meteen reageren op het nieuwe regeerakkoord. De regering in aanwezigheid van de nieuwe minister van BZK weet nu precies de inzet van ons, zeker op de lastige dossiers Jeugdzorg en voeding van het Gemeentefonds. Ook voor de herverdeling van het Gemeentefonds hebben we om betere onderbouwing c.q. aanpassing verzocht. Nu afwachten wat de reactie zal zijn. Voor het kabinet moet het duidelijk zijn dat de rek er bij de gemeenten uit is.

Daarnaast konden we, één dag voor de kabinetsbeslissingen over versoepelingen van de coronamaatregelen,  de gevoelens uit de samenleving duidelijk poneren. Soms heb ik het idee dat men op dit punt bij het rijk, en zeker in de toppen van de departementen, wereldvreemd is. En dan zijn dit soort signalen van ons, op het goede moment gegeven, van cruciaal belang. De regering heeft deze mijns inziens goed opgepakt. Ook dat moet worden gezegd.

 

Langzamerhand gaan we richting de raadsverkiezingen in maart. De voorjaarsnota’s zullen in verband daarmee naar verwachting beleidsarm zijn. Eigenlijk kan dat niet, want de grote maatschappelijke opgaven gaan gewoon door, inclusief de zorgen daarover: de woningmarkt, de stikstofproblematiek, de energietransitie, etc. De druk op deze complexe dossiers, zowel op inhoud als vanwege de maatschappelijke reacties,  wordt steeds groter. De kool en de geit sparen kan niet (langer).

Dat ligt binnenkort op het bord van de, deels nieuwe, raadsleden en wethouders.

Allereerst is het dan zaak goede verhoudingen te creëren,  waarin men elkaar over en weer wat gunt. En waarbij er ook durf is om lastige zaken te beslissen. Constructieve oppositie is daarbij nodig, maar ook de wetenschap dat de democratische meerderheid uiteindelijk beslist.

Wij kunnen als politici aan de soms gepolariseerde samenleving laten zien, dat er constructief tot besluitvorming wordt gekomen, ondanks soms grote verschillen van inzicht. Met andere woorden: wij moeten het goede voorbeeld geven, om ook de polarisatie in de maatschappij te verminderen. Dit is een belangrijk en essentieel cultuuraspect voor nieuwe raden en colleges, naast alle inhoudelijke onderwerpen. Leg daarvoor de basis in de periode van de campagnes.

Ik wens u plezier en succes in de komende maanden, maak er feestje van de lokale democratie van, want dat is het!  En geniet er dus van!

Gestold wantrouwen, die dikke coalitieakkoorden!

John Does is wethouder in Dijk en Waard

Waarom duren onderhandelingen vaak zo lang en waarom is de ene gemeenteraad constructiever dan de andere? Deze vraag heeft mij in de tijd dat ik mij in de lokale politiek begeef vaak bezig gehouden. Terwijl we over veel belangrijke zaken nauwelijks van mening verschillen. We willen allemaal een veilige gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om het snel eens te zijn zou je denken.

Op alle niveaus wordt er stevig geklaagd over het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Dat gebrek aan vertrouwen wordt nog eens extra aangewakkerd als partijen van mening zijn veel tijd te mogen besteden om tot een agenda te komen voor een nieuwe periode. Een raadsperiode is slechts vier jaar, het is daarom van belang om snelheid te maken. Veel vraagstukken kunnen niet lang wachten: de woningmarkt, klimaatadaptatie, energie, jeugdzorg en WMO zijn nog maar enkele voorbeelden daarvan. Er is behoefte aan snelle stevige bestuurlijke inzet.
Het ligt voor de hand om beleidsvoornemens waarover coalitiepartijen het makkelijk eens worden in een akkoord op te nemen om daadkracht uit te stralen. Partijen die zich voornemen om een beknopt akkoord te schrijven kunnen zich beter beperken tot die beleidsvraagstukken waarover verschil van inzicht zou kunnen ontstaan. En alles wat al goed gaat of waar je het toch al over eens bent hoeft niet opnieuw te worden onderhandeld en beschreven.

De uitdaging om tot consensus te komen neemt toe met de complexiteit van de actuele beleidsvraagstukken en de aard van de urgente beleidskwesties. Daarom moet er een behoorlijke mate van vertrouwen zijn tussen de coalitiepartners. Mijn tip: werk vooral aan de onderlinge relatie, het vertrouwen dat je samen er de schouders onder wilt zetten. Niet alleen na de verkiezingen, maar continue. En focus op hetgeen je bindt, waar je gezamenlijke belangen vindt.

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Dijk en Waard heeft dit op 24 november al plaatsgevonden. Voor de derde keer was de DOP de grootste. Nog op de dag van de verkiezingen riep ik dat er voor kerst een coalitieakkoord en een college zou zijn. Deze belofte kon ik met een gerust hart doen (eigenlijk vond ik een maand al lang) vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat elke zetel in de raad wordt bemenst door raadsleden die het beste willen bieden aan de samenleving. En ik had mijn onderhandelingsprogramma al klaar liggen, inclusief de afspraken (in potlood) in de agenda van de informateur. Veel succes!