Update regietafel stikstofproblematiek juni 2020

By 26 juni 2020Uncategorized

Terugkoppeling provinciale regietafel Stikstof  25 juni

Jelle Beemsterboer, wethouder Schagen en deelnemer regietafel

Allereerst hebben wij een terugkoppeling gekregen van de provincie over de vorderingen bij het Rijk. De commissaris heeft aangegeven dat veel stukken ook bij de provincie laat voor dit overleg worden aangeleverd, maar dat getracht zal worden de agenda in het vervolg een week voor de vergadering toe te sturen. Ondanks de korte termijn om te reageren heb ik de inbreng vanuit Zaanstad en Velsen mee kunnen nemen, dank voor het snelle reageren.

Er is gesproken over de plannen in Noord Holland Noord, waar natuurbeheerders, provincie en gemeenten samen een gebiedsgerichte stikstofbank willen realiseren. De provincie gaat beginnen met de inventarisatie van bron- en herstelmaatregelen per N2000 gebied, zodat uiteindelijk vergunningverlening weer op gang kan komen.

Een aantal landelijke rapporten zijn besproken; De commissie Remkes, commissie Hordijk, de Kamerbrief stikstof en IPO appreciatie. Ik heb ingebracht dat het goed is dat de minister in de Kamerbrief ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van ecologische toetsing. Voor het rapport van ‘niet alles kan overal’ heb ik complimenten uitgesproken voor de adviezen over natuurversterking, maar teleurstelling over de wijze waarop vorm is gegeven aan de opdracht om met oplossingen te komen voor de vergunningverlening.

Verder is het onderzoek voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen toegelicht door gedeputeerde Jeroen Olthof, waar over het algemeen positief op werd gereageerd. In de rondvraag is aandacht besteed aan de coordinatie van gebiedsgerichte aanpakken, ook tussen provincies en het beperken van stikstofuitstoot direct in de N2000 gebieden door voertuigen die vergunning hebben om in de gebieden te rijden versneld om te schakelen naar emissie loze voertuigen. De beperking van uitstoot door deze maatregel kan dan ook weer deels ten goede komen aan de bouw.

Reacties en input zijn hartelijk welkom: Jelle.beemsterboer@schagen.nl