Andere kabinetsformatie?

By 27 januari 2021Uncategorized

Joke Kruit is wethouder financiën, sport, kunst en cultuur en participatie in de            gemeente Schagen

De wereld is in transitie waarbij de veranderingen zich in een rap tempo voltrekken en derhalve is het van belang met deze ontwikkelingen mee te bewegen. Los daarvan is ons land sinds maart 2020 in de ban van de coronapandemie, die eveneens wereldwijd huishoudt en ervoor zorgt dat ons sociale en economische leven deels tot stilstand is gekomen. Tegen deze achtergrond zullen de verkiezingen plaats gaan vinden.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart staan 89 partijen geregistreerd die op 1 februari a.s. hun kandidatenlijsten moeten inleveren. Momenteel telt Nederland zo’n 17.469 635 inwoners  en schommelt het aantal leden van een politieke partij rond de 317.519 leden.

Ik prijs me elke dag gelukkig omdat ik in een democratisch land als Nederland mag leven, maar filosofeer al zo’n tien jaar over een vernieuwing van ons politieke stelsel. Wat brengt mij daartoe?

Door het veel partijenstelsel dat ons land rijk is wordt het na de verkiezingen steeds moeilijker om een kabinet te vormen en duren de formaties lang. Vooral als de partijprogramma’s van de winnaars qua gedachtegoed ver uit elkaar liggen wordt het maandenlang onderhandelen.

En dat terwijl ons land zich na deze verkiezingen terug moet vechten uit de coronapandemie, die diep ingrijpt in ons dagelijks leven en daarmee de volksgezondheid, onze leefomgeving, de economie, en de maatschappelijke verhoudingen raakt. Reden waarom de drie planbureaus die ons land rijk is, te weten het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hebben besloten hun kennis te coördineren en onder de aandacht van het kabinet te brengen, overigens i.s.m. het RIVM. Het kabinet heeft het advies van deze vier instellingen dat is aangeboden onder de noemer “Aandachtspunten voor een herstelbeleid “ aanvaard.

Gezamenlijk proberen deze adviesorganen de afwegingen voor verschillende scenario’s te schetsen, waarbij ook naast korte termijnkeuzes de langere termijn-doelstellingen voor onze economie, leefomgeving, samenleving en volksgezondheid in beeld blijven met brede welvaart als integrerend kader.

Los van deze scenario’s weten we voor welke opgaven Nederland zich ziet geplaatst m.b.t afgesloten akkoorden, wetgeving en internationale programma’s met de daarbij behorende termijnen voor realisatie op het gebied van duurzaamheid, de circulaire economie, wonen, leefbaarheid en volksgezondheid. Deze vastgelegde afspraken kunnen als opmaat dienen voor de kabinetsformatie.

Al filosoferend kwam ik op het idee om politieke partijen in te laten tekenen op deze bij voorbaat bekende opgaven. In hun partijprogramma’s kunnen zij dan uiteenzetten hoe in hun optiek de verschillende doelen gerealiseerd kunnen worden en daarbij aangeven of ze bereid zijn tot regeringsdeelname. De partijen die hier daadwerkelijk aan willen en kunnen voldoen smeden een kabinet en gaan regeren. Dat bespaart een lange kabinetsformatie gepaard gaand met een  demissionaire regering die vleugellam is. De onzekere tijd waarin wij thans leven vraagt om een betrouwbare overheid en consistent beleid waardoor burgers en het bedrijfsleven zich gesteund weten.