Blazen en het meel….

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

 

Hopelijk vlotten de coalitie-onderhandelingen in uw gemeente, en kunnen de nieuwe colleges (ruim) voor het zomerreces aan de bak. Dan staat alles weer op de rails.

En dat hebben we hard nodig om grote uitdagingen te lijf te gaan: de opvang van Oekraïners en vluchtelingen, de energietransitie en duurzaamheid, de woningbouwopgave, de jeugdzorg, de stikstofproblematiek,  enz. enz.

In dat verband worden we als gemeenten (door het Rijk) in een lastige positie geplaatst. Al de bovengenoemde zware opgaven dienen door ons uitgevoerd te worden, waarbij rijksmiddelen (deels) ontbreken.

Daarom zet de VNG de afgelopen 2 jaar sterk in op voldoende financiële compensatie voor de gemeenten. Maar daarnaast is ook meer slagkracht nodig, door minder verstikkende rijksregels m.b.t. deze opgaven.

Een voorbeeld:

Als de Minister voor Wonen stelt dat de gemeenten méér moeten bouwen, én op een niveau van 100.000 woningen per jaar moeten komen, dan lukt dat nooit als er steeds additionele rijksregelingen komen die dit onmogelijk maken: stikstof-eisen, niet of beperkt bouwen in buitengebieden, infra- en milieu eisen, enz.

Deze eisen van het Rijk nemen met de dag toe, en het is een wonder dat er op die manier überhaupt nog bouwwerken tot stand komen in Nederland.

Ik zeg niet dat deze randvoorwaarden onzinnig zijn, maar wijs erop dat het, met de opstelsom van deze randvoorwaarden, onredelijk is om van de gemeenten eisen dat ze de bouwproductie opschroeven tot 100.000 per jaar. Het is:  ‘blazen en het meel in de mond willen houden’. En dat geldt ook voor andere opgaven.

Het is goed dat wij als VNG en VNHG deze discussie aan de orde stellen: dus niet alleen geld, maar ook overige voorwaarden creëren opdat wij als gemeenten deze grote opgaven kunnen volbrengen.